Περίπου 500 παιδια θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης μόνο στη Θεσσαλονίκη ...