Χωρίς θρήσκευμα τα απολυτήρια των μαθητών για πρώτη φορά