7ετές ομόλογο: Χαμηλό επιτόκιο, μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών