Ανάλυση από εμπειρογνώμονα για τη φυσική καταστροφή στη Χαλκιδική