Παιδιά στο εξωτερικο εκπαιδεύονται πως να ξεχωρίζουν τα Fake news